پیشرفت پروژه

شرح  مطابق با برنامه مصوب ویرایش ۱۰
پیشرفت واقعی پیشرفت برنامه ای
ردیف پروژه طرح انتقال آب ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱ پیشرفت کل پروژه ۸۵٫۹۲% ۱۰۰٫۰%
۱٫۱ تأمین ۹۵٫۱% ۱۰۰٫۰%
۲٫۱ اجرا ۷۲٫۱۷% ۱۰۰٫۰%