معرفی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

-محمد تقی توحیدی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

-علی ناظران
رییس هیات مدیره (شرکت آسفالت طوس)

-حسین نصرتی
نایب رییس هیات مدیره (شرکت ماشین سازی ویژه)

-احمد ایرانی
عضو هیات مدیره

-محمد وحید شیخ زاده نجار
عضو هیات مدیره (شرکت فکور صنعت تهران)