ارکان طرح

کارفرما: شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس. این شرکت از سوی شرکت معدنی وصنعتی گل‌گهر، شرکت مس سرچشمه و شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو مأموریت یافته است تا نسبت به احداث خط لوله‌ای از خلیج فارس تا هریک از این شرکت‌ها اقدام نماید.

مدیریت طرح: شرکت مشاور یکم که به عنوان عامل چهارم برخی از مسوولیت های کارفرما را بر عهده دارد.

مشاور: شرکت طوس آب به عنوان طراح و ناظر عالیه و کارگاهی پروزه می باشد.

پیمانکار قطعه اول: شرکت احداث خط انتقال آب صنایع (شاخص). این شرکت با سهام متفاوت از شرکای حاضر در کنسرسیوم (Consortium) یعنی شرکت‌های فکورصنعت، آسفالت طوس، ماشین‌سازی ویژه، تیو انرژی و فولمن به ثبت رسیده تا به عنوان شرکت پروژه مسوولیت اجرای تعهدات قرارداد در قطعه اول را برعهده گرفته است.

علاوه بر ارکان اصلی فوق،  حسب تصمیم کارفرما برخی از مسوولیت های نظارتی ایشان به شرکت مهندسی کیفیت و پشتیبانی آب خلیج فارس  واگذار گردید.