ثبت اطلاعات سازندگان-پیمانکاران

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

نوع پیمانکار (الزامی)

خدمات مشاورهخدمات آموزشیخدمات فنیخدمات اجراییفروشندهآزمایشگاهی

سایر

نام شرکت/کارگاه (الزامی)

زمینه فعالیت (الزامی)

نوع شرکت (الزامی)

نام مدیر عامل (الزامی)

سال تأسیس/بهره برداری (الزامی)

شماره و تاریخ روزنامه رسمی(الزامی)

شماره ثبت شرکت (الزامی)

کد اقتصادی (الزامی)

صندوق پستی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

لطفا جهت تکمیل اطلاعات خود فرم زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل بارگذاری نمایید، نتیجه پس از بررسی به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

دانلود فرم شناسایی و ارزیابی پیمانکاران
بارگذاری فرم: