تاریخچه تاسیس

پس از برگزاری مناقصه پروژه “انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرقی کشور- قطعه اول” و برنده شدن کنسرسیومی از شرکت‌های فکورصنعت، آسفالت توس، ماشین‌سازی ویژه، تیوانرژی و فولمن، اعضای مشارکت موظف شدند که بر اساس خواست قراردادی کارفرما نسبت به تاسیس یک شرکت-پروژه با سهامی برابر با سهام قراردادی شراکت در پروژه برای داشتن مسوولیت واحده در اجرای پروژه تاسیس نمایند. از این رو شرکت مذکور توسط سهامداران آن تحت عنوان “شرکت احداث خط انتقال آب صنایع (شاخص)” در سال ۱۳۹۳ تاسیس گردید. تنظیم پیمان و موافقتنامه‌های مربوط به این مناقصه در اوج تحریم‌های بین‌المللی جاری بر علیه کشورمان منعقد گردید و در نتیجه عملیات اجرایی آن با واقعیت چالشزای ” مسدود بودن همه مسیرهای ممکن تامین نقدینگی ارزی/ ریالی” از خرداد ماه ۹۳ همراه بوده است. با این وجود، هیئت مدیره شرکت با سیطره بر این چالش کلان و با مجموعه دلائل و توجیهات و امیدها، امر اجرای پروژه را برعهده گرفته و در عمل با کمکهای کارفرمای محترم و ایفای نقش دلسوزانه مدیرعامل و هیئت مدیره محترم کارفرما،  مرحله آغازین پروژه را از طریق شرکت شاخص پیش بردند.