اعضاء و مسوولیت مشارکت (سهامداران)

پس از شروع فعالیت شرکت شاخص و بر اساس آخرین تغییرات در ثبت شرکت ها، سهام شرکت به تفکیک ذیل می باشد:

نام سهامدار درصد سهام مسوولیت
شرکت فکور صنعت تهران ۴۰  تامین اعتبارات و بازرگانی خارجی
شرکت آسفالت طوس ۴۰  اجرای پروژه
شرکت ماشین سازی ویژه ۲۰  مهندسی و اجرای پروژه