اطلاعات قراردادی

به منظور احداث قطعه اول طرح، شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس به عنوان کارفرما قراردادی را در سال ۱۳۹۳ از نوع PCF (Procurement, Construction and Finance Contract) با پیمانکار منعقد نمود. در این قرارداد پیمانکار مکلف به تامین کلیه تجهیزات و اجرای همه بخش های پروژه می باشد. همچنین مسوولیت تأمین عمده اعتبارات مالی قطعه اول پروژه نیز بر عهده‌ پیمانکار می باشد. قرارداد فوق در تاریخ ۹۳/۰۳/۱۷ به امضا رسیده و و از تاریخ ۹۳/۰۳/۲۰ بخش کارهای زودهنگام آن در دستور کار پیمانکار قرار گرفته است. تنفیذ قرارداد نیز پس از مهیا شدن شروط آن در تاریخ ۹۵/۰۲/۱ به پیمانکار ابلاغ گردید.

شماره پیمان و تاریخ ابلاغ ۲۳۰/ق/۹۳ مورخ  ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
موضوع پیمان تهیه، خرید، ساخت، حمل، اجرا و نصب،تست و راه اندازی و بهره برداری آزمایشی  یکساله  برای کلیه تجهیزات ایستگاههای پمپاژ ، پست های فوق توزیع برق، خط انتقال آب و خطوط انتقال نیرو
مدت پیمان به مدت ۴۸ ماه که شامل  ۳۶ ماه اجرا و ۱۲  ماه بهره برداری می باشد
تاریخ ابلاغ تفاهم نامه کارهای زودهنگام ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
تاریخ تنفیذ قرارداد ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
مبلغ اولیه پیمان (ریالی) ۳،۵۳۰،۵۴۵،۹۹۹،۹۸۸ ریال –  ۲۴۸،۵۳۸،۵۰۹ یورو
تامین کنندگان مالی اعتبارات صندوق توسعه ملی /بانک تجارت، بانک کشاورزی